Polski (PL)
Polski (PL)
English (en-GB)

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo!

 

Dokładamy wszelkich starań, by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: „RODO”).

 

Udostępniamy Państwu niniejszą politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację, wiedziała:

 • kto jest administratorem jej danych osobowych,
 • w jakim zakresie, w jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane oraz komu je udostępniamy,
 • jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych, zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

 

Uszczegółowieniem polityki prywatności mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych lub w rozsądnym terminie – najpóźniej w ciągu miesiąca – w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osób, których one dotyczą.

 

§ 1 - Administrator

Administratorem danych osobowych jest HATO POLSKA S.C. i HATO TRADE SP. ZO.O. z siedzibą w Katowicach (40-676) przy ul. Tunelowej 57 (dalej jako: „HATO”, „administrator” lub „my”). W określonych przypadkach możemy przetwarzać także dane jako ich odbiorca lub podmiot przetwarzający.

 

§ 2 - Inspektor ochrony danych

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Państwu szczegółowych informacji wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.  Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem pisząc na adres siedziby administratora lub drogą mailową: biuro@hato.com.pl.

 

§ 3 - Przetwarzanie danych

Jeżeli należą Państwo do grona naszych Klientów i kontrahentów , Partnerów , Dostawców , Uczestników szkoleń , Osób komunikujących się z nami za pomocą naszej strony internetowej, to:

 • Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na potrzeby realizacji szkolenia oraz obsługi programu licencyjnego na wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon, funkcję/stanowisko, adres instalacji przy której wykorzystano produkty firmy HATO, numer PESEL, numer dowodu osobistego, data urodzenia oraz adres zamieszkania.
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe, prawne lub informatyczne.
 • Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4.

 

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5.

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane, czyli nigdy nie są podejmowane bez udziału człowieka.
Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

 

§ 4 - Inne podstawy przetwarzania

Oprócz sytuacji wymienionych w § 3 możemy w określonych przypadkach przetwarzać Państwa dane także w innych celach. Mogą one wiązać się w wydłużeniem okresu przechowywania Państwa danych.

 

W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Państwa dane będziemy przetwarzać:

 • przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, etc.;
 • przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).

 

Ponadto, Państwa dane możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • prowadzenia korespondencji;
 • ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi;
 • promocji firmy oraz naszych usług;
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk;
 • nawiązania współpracy biznesowej lub partnerskiej;
 • archiwizacji;
 • realizowania szkoleń oraz dla celów edukacyjnych;
 • prowadzenia programów motywacyjnych.

 

W sytuacji, w której przebywają Państwo na terenie naszej siedziby, możemy utrwalać Państwa wizerunek za pomocą systemu monitoringu wizyjnego w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Dane utrwalone za pomocą monitoringu wizyjnego przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 30 dni od momentu utrwalenia.

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli w określonych przypadkach Państwa prawa i wolności okażą się wobec nich nadrzędne.

 

§ 5 - Prawa

Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii – na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Państwa.

 

W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poinformujemy Państwa również o stosowanych na potrzeby transferu zabezpieczeniach na Państwa żądanie. Na Państwa żądanie sporządzimy również kopię danych osobowych. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.

 

Prawo do sprostowania danych – jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę – na Państwa żądanie.

 

Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” – jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Państwa danych – usuniemy je z naszych baz danych. Należy jednak pamiętać, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług dla Państwa – dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Przykładowo, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania i przedstawić Państwu naszą ofertę, jeżeli zażądają Państwo usunięcia adresu e-mail. Mimo takowego żądania, w określonych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystywanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą.

 

Prawo do przenoszenia danych – na zasadach przewidzianych w RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.

 

Prawo do sprzeciwu – w niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Państwa zgody, mogą Państwo żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażą Państwo, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Państwa interesy, prawa lub wolności.

 

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu – mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

 

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – w sytuacji, gdy poprosiliśmy Państwa o zgodę mogą Państwo wycofać tę zgodę w każdym czasie. Jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może czasem uniemożliwić dostarczenie Państwu interesujących treści lub informacji.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych.

 

Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w § 1 lub § 2.

 

§ 6 - Źródła danych

Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo z własnej woli.
W niektórych, sporadycznych przypadkach, zwłaszcza, jeżeli korzystają Państwo z naszych określonych usług możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych informacji, które nam Państwo przekazują oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane.

 

W przypadku, gdy nie uzyskaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Państwa, informujemy, że:
dane mogły zostać uzyskane od osoby lub podmiotu, który wskazał Państwa jako osoby reprezentujące lub wyznaczone do kontaktu,w przypadku osób biorących udział w procesie rekrutacji lub osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną - dane osobowe mogły zostać uzyskane od agencji rekrutacyjnych lub firm doradztwa personalnego, z którymi współpracujemy lub naszych pracowników (w przypadku poleceń).

 

§ 7 - Pliki "cookies"

Nasza strona internetowa korzysta z plików „cookies”.

 

Pliki „cookies”, są to informacje w postaci niewielkich plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerach przez serwer. Są one istotne, ponieważ pozwalają serwerowi na każdorazowe odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym komputerem.

 

Informacje zbierane przy użyciu plików „cookies” nie stanowią danych osobowych, jednakże mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia Państwu określonych funkcji. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" w Państwa komputerach – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Mogą Państwo dokonać właściwej konfiguracji swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie. Więcej informacji o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach Państwa przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez nasze strony internetowe, włącznie z możliwością zablokowania ich pełnego działania.

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies” w celu poprawnej konfiguracji, a w szczególności do:

 • dostosowywania zawartości stron internetowych serwisu do Państwa preferencji;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji stron internetowych, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania Państwa ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

 

Możemy wykorzystywać również pliki „cookies” umożliwiające wyświetlanie reklam i rozliczanie ich efektów (mogą to być przykładowo Google Analytics, Google AdWords).

 

Gromadzone przez nas dane mogą służyć nam do tworzenia tzw. profili, opartych m. in. na zainteresowaniach oraz ich aktywności na naszych stronach internetowych.

 

Na podstawie stworzonych profili wysyłamy bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o naszych towarach lub usługach. Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na prowadzeniu działań marketingowych.

 

W ramach naszych stron internetowych możemy gromadzić dane dotyczące Państwa aktywności. Powyższe dane będą wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania naszych produktów, usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszych stron internetowych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zebrane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.

 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na ulepszaniu naszych stron internetowych, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług i funkcjonalności naszych stron internetowych.

 

Wskazane powyżej w niniejszym punkcie okresy przechowywania danych osobowych będą zachodzić najczęściej. W związku z wielością możliwych sytuacji, ewentualne pytania dotyczące okresów przechowywania danych osobowych w danej sytuacji prosimy kierować na dane kontaktowe wskazane w § 1 lub § 2.

 

§ 8 - Uwagi końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, które mogą wynikać z potrzeb dostosowywania do zmian w przepisach prawa, czy obowiązujących standardów prywatności lub też związanych z poszerzeniem naszej oferty.