Polski (PL)
Polski (PL)
English (en-GB)

Warunki gwarancji

1. Okres gwarancji

 24 miesiące od daty sprzedaży. Warunkiem obowiązywania 24-miesięcznego okresu gwarancji jest wykonanie przez HATO lub wykwalifikowanego instalatora jednego płatnego przeglądu pomiędzy 10 a 12 miesiącem od dnia zamontowania produktu przez Użytkownika, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem w karcie gwarancyjnej.

 

2. Zakres gwarancji

 A) Korozja

W normalnych warunkach atmosferycznych HATO przejmuje w czasie biegu gwarancji gwarancję za powłoki odporne na korozję szczelinową, łuskowatość, powstawanie rys i pęcherzy i odrywanie w zakresie powierzchniowym produktów firmy. Gwarancja na powłoki dotyczy klasy korozyjności atmosfery C3 dla powłoki SP oraz C2 dla powłoki DU - zgodnie z PN EN ISO 12944-2

 

B) Aspekt estetyczny

HATO gwarantuje, że stopień połysku, matowienie lub zmiana odcienia koloru elewacji w takim samym położeniu i pod wpływem takich samych warunków zewnętrznych będzie takie samo.

 

3. Warunki gwarancji

 Właściciel budynku zobowiązuje się, co najmniej raz do roku, do poddania powłok szczegółowym oględzinom. W przypadku stwierdzenia korozji lub innych nienormalnych zmian należy zgłosić to w formie pisemnej do HATO. Właściciel budynku zobowiązuje się, zależnie od położenia i warunków atmosferycznych, co najmniej raz na dwa lata, do czyszczenia elewacji.

 

4. Ograniczenia gwarancji

Gwarancja nie pokrywa i nie rozciąga się na:

 • Szkody na powłoce powstałe wskutek długotrwałego lub czasowego kontaktu z materiałami agresywnymi i / lub powodującymi korozję, zawierającymi kwasy, zasady lub rozpuszczalniki oraz szkody powstałe wskutek długotrwałego obciążenia termicznego.
 • Szkody powstałe wskutek niedopuszczalnych kontaktów z materiałami lub ich zestawieniem (szereg napięciowy metali).
 • Szkody, których przyczyną jest bezpośredni kontakt z betonem, mokrym drewnem lub innym długotrwałym wilgotnym środowiskiem.
 • Zmiany celu zastosowania obciążające obiekt.
 • Uszkodzenia lub szkody, powstałe wskutek obciążeń, eksplozji, pożaru, zamieszek.
 • Uszkodzenia i szkody powstałe wskutek działań osób trzecich, bez względu na przyczynę ich powstania.
 • Materiał, który jest lub będzie gięty lub kantowany mniej niż o jeden promień lub równy trzykrotnej grubości blachy.
 • Inne towary, niż zawarte w tym oświadczeniu i wszelkie szkody powstałe wskutek skorzystania z niniejszej gwarancji.
 • Szkody, powstałe wskutek niefachowej konstrukcji i / lub wykonania. Uprawniony do gwarancji powinien zlecić wykonywanie montażu i / lub obsługi specjalistom, posiadającym odpowiednie narzędzia. Uprawniony do gwarancji oświadcza przez przyjęcie niniejszej gwarancji, iż został poinformowany o wszystkich zastosowanych normach i przepisach.
 • Szkody powstałe wskutek ekstremalnych obciążeń specjalnego zestawienia wyboru kolorów i/lub nadmiernych wymagań lub obciążeń, które, zgodnie z przepisowymi obliczeniami statycznymi, nie są dopuszczalne.

 

Korzystający z gwarancji musi udowodnić, że ewentualne usterki na powłoce są objęte warunkami gwarancji. Jeżeli taki przypadek nie występuje, HATO nie ma obowiązku świadczenia usług gwarancyjnych.

 

Ponadto uprawniony do gwarancji musi zadbać o to, aby przy obróbce materiału objętego niniejszą gwarancją, np. przez wierceniu lub skracaniu płyt, strona obrabiana została powleczona warstwą ochronną. Szkody powstałe wskutek nieprawidłowej ochrony nie będą objęte niniejszą gwarancją.

 

Ponadto materiał musi być zmontowany na gotowo w jego ostatecznej pozycji, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od sprzedaży. Składowanie na budowie musi przebiegać w sposób fachowy i posiadać wystarczającą ochronę przed wpływem pogody lub innych niekorzystnych warunków zewnętrznych. Ponadto gwarancja przepada, jeżeli stwierdzona usterka została spowodowana wadą konstrukcyjną, jeżeli np. ta konstrukcja została naruszona.

 

Gwarancja nie obejmuje w żadnym wypadku roszczeń odszkodowawczych wskutek przeszkody w użytkowaniu budynku lub częściowej lub całkowitej utraty materiału i przedmiotów znajdujących się w budynku.

 

5. Postanowienia ogólne

Zobowiązania HATO na podstawie warunków gwarancji:

A. Roszczenia odszkodowawcze ograniczają się do naprawy powłoki, przy czym HATO ma prawo dowolnego wyboru zastosowanych materiałów i sposobu pracy lub do

B. dostawy zastępczej elementów elewacji w przypadku szkody, jeżeli koszty tej dostawy nie przekraczają wartości pierwotnych.

 

W przypadku występowania wad objętych niniejszą gwarancją HATO ponosi koszty naprawy lub dostawy zastępczej, jednakże nie większe niż kwota rachunku zmniejszona o 10% rocznie, licząc od daty dostawy materiałów. Gwarancja jest udzielana klientowi i tylko jemu jako Kupującemu materiał.

 

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie przedmioty i produkty objęte umową sprzedaży.

 

Wnioski odnośnie usuwania szkód muszą być składane bezpośrednio (jednoznacznie w ciągu 5 dni roboczych) po stwierdzeniu szkody i w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, na piśmie, z podaniem numeru zamówienia, daty dostawy i numeru rachunku. HATO ma prawo do oględzin budynku i materiału w celu stwierdzenia szkody i jej zakresu, o ile będzie to uznane za konieczne.

 

Koszty podjętych środków i prac, które poniosła firma HATO na zlecenie, ponosi HATO, przy czym usuwanie szkód objętych niniejszymi warunkami gwarancji nie powoduje przedłużenia okresu gwarancyjnego.

 

Na materiały, które zostaną naprawione podczas okresu gwarancji nie obowiązują nowe okresy gwarancji i / lub warunki gwarancji. 

 

Obowiązek świadczeń usług gwarancyjnych istnieje tylko wówczas, gdy zostaną spełnione wszelkie zobowiązania finansowe wobec udzielającego gwarancji (HATO).

1.

Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy – nie dłużej jednak niż 27 miesięcy – od daty sprzedaży przez HATO. Realizatorem świadczeń gwarancyjnych (gwarantem) jest sprzedawca urządzenia. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie. Naprawa zostanie wykonana możliwie w najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni od daty doręczenia urządzenia do Serwisu HATO. Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia powyższego terminu uzasadnionych przypadkach. Warunkiem obowiązywania 24-miesięcznego okresu gwarancji jest wykonanie przez HATO lub jego Partnera Handlowego jednego płatnego przeglądu pomiędzy 10 a 12 miesiącem od dnia zakupu produktu przez Użytkownika, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku przeglądu gwarancja kończy się po 12 miesiącach od daty sprzedaży. 


Lista Partnerów Handlowych możliwa jest do sprawdzenia pod adresem: www.hato.com.pl lub pod numerem telefonu 32 785 25 42.

 

Pod pojęciem naprawy gwarancyjnej rozumie się wykonanie specjalistycznych czynności, których celem jest usunięcie wady urządzenia objętego gwarancją. Urządzenie lub podzespoły, w których stwierdzone zostaną wady materiałowe, konstrukcyjne lub produkcyjne i z tego powodu działają nieprawidłowo, będą wg opinii serwisu firmy HATO naprawiane lub wymieniane na wolne od wad. Po wykonaniu czynności serwisowych wymienione części stają się własnością sprzedawcy. Warunkiem skorzystanie z niniejszej gwarancji jest:

 

Przedstawienie poprawienie wypełnionej karty gwarancyjnej (pieczątka sprzedającego, nr seryjny urządzenia, data sprzedaży, nr dokumentu sprzedaży, dane kupującego, data i miejsce montażu, podpis kupującego)

 

Opisanie usterki produktu oraz pisemne zgłoszenie reklamacji u sprzedawcy

 

Załączenie ważnego dokumentu zakupu (dotyczy produktów do których nie jest załączona karta gwarancyjna)

 

2.

Gwarancją nie są objęte:

 • uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie inne powstałe wskutek działania lub zaniechania użytkownika lub działania siły zewnętrznej (np. zjawisk atmosferycznych, przepięć lub zakłóceń elektrycznych, zakłóceń elektromagnetycznych)
 • uszkodzenia powstałe na skutek:
  • niewłaściwego montażu (niezgodnego z instrukcją montażu) oraz eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, zmian konstrukcyjnych i przeróbek dokonywanych przez użytkownika oraz osoby trzecie
  • używania niesprawnych lub uszkodzonych produktów
  • używania nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów innych niż HATO
  • zbyt intensywnej pracy
 • uszkodzenia urządzeń wcześniej rozbieranych lub naprawianych przez osoby do tego nieuprawnione
 • urządzenia z uszkodzoną, nieczytelną, nieprawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną lub zerwaną plombą
 • uszkodzenia urządzeń użytkowanych intensywnie i nie poddanych wymaganemu przeglądowi okresowemu przez instalatora lub inną uprawnioną firmę (fakt dokonania przeglądu oraz zakres przeprowadzonych czynności konserwacyjnych musi być odnotowany w karcie gwarancyjnej)
 • wymiany części posiadających określoną żywotność ulegających naturalnemu zużyciu w czasie normalnego wykorzystywania: baterie, akumulatory, żarówki, bezpieczniki
 • czynności konserwacyjne urządzenia, w których numer seryjny został usunięty, uszkodzony lub zmieniony

3. 

W przypadku dokonania 4 nieskutecznych napraw gwarancyjnych uważanych powszechnie za istotne, kupującemu przysługuje prawo wymiany towaru na nowy wolny od wad. W przypadku zakupu kilku urządzeń w jednym zestawie, możliwość wymiany dotyczy tylko tego urządzenia, którego czterokrotne naprawy okazały się nieskuteczne.

 

4. 

Kupujący ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę o usterce w terminie 2 dni od daty jej ujawnienia

 

5. 

Niniejsza gwarancją objęte są wyłącznie produkty HATO zamontowane i eksploatowane na terenie Polski

 

6. 

Niewypełniona i/lub niepodstemplowana karta gwarancyjna jest nieważna

 

7. 

Gwarancja nie obejmuje kosztów demontażu, ponownego montażu i uruchomienia produktu oraz transport do serwisu HATO.

 

8. 

UWAGA! gwarancja traci ważność w przypadku zamontowania automatu przez osoby nieuprawione